Quy định đặc tính cháy của các vật liệu, sản phẩn xây dựng theo tiêu chuẩn EU

Đăng bởi KHẢI HOÀN CÔNG TY TNHH vào lúc 20/02/2023

Quy định đặc tính cháy của các vật liệu, sản phẩn xây dựng theo tiêu chuẩn EU

Quy định về sản phẩm xây dựng của EU (CPR) là cơ sở quy định về sản phẩm xây dựng được tất cả các quốc gia thành viên EU sử dụng. CPR yêu cầu các quốc gia thành viên phân loại lại tất cả các sản phẩm xây dựng bằng phương pháp thử nghiệm chung mới. Những sản phẩm này bao gồm tất cả các lớp lót tường, sàn và các sản phẩm cố định khác như ống nước, sản phẩm cách nhiệt và dây cáp.

CPR yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên sửa đổi các quy định của họ để kết hợp hệ thống phân loại được mô tả trong EN 13501 và sử dụng các phương pháp thử nghiệm được tham chiếu trong đó.

Tiêu chí phân loại và phương pháp thử được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các sản phẩm thuộc phạm vi CPR về phản ứng với lửa của chúng là EN 13501-1 Phân loại lửa của các sản phẩm xây dựng và cấu kiện xây dựng – Phần 1: Phân loại sử dụng dữ liệu từ các thử nghiệm phản ứng với lửa.

EN 13501-1 xác định quy trình tiêu chuẩn hóa để phân loại phản ứng với lửa đối với tất cả các sản phẩm xây dựng, bao gồm các sản phẩm được kết hợp trong các cấu kiện xây dựng. 5 phương pháp kiểm tra EN/ISO sau đây được sử dụng trong EN 13501-1: 

Phương pháp/tiêu chuẩn thử nghiệm liên quan đến EN 13501-1

EN 13823

Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với các sản phẩm xây dựng — Các sản phẩm xây dựng không bao gồm sàn tiếp xúc với sự tấn công nhiệt bởi một vật phẩm cháy duy nhất.

EN ISO 1182

Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với các sản phẩm xây dựng - Thử nghiệm khả năng chống cháy.

EN ISO 1716

Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với các sản phẩm xây dựng - Xác định tổng nhiệt lượng đốt cháy (giá trị năng lượng tỏa ra).

EN ISO 9239-1

Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với sàn - Phần 1: Xác định đặc tính cháy khi sử dụng nguồn nhiệt bức xạ.

EN ISO 11925-2

Thử nghiệm phản ứng với lửa - Khả năng bắt lửa của các sản phẩm xây dựng chịu tác động trực tiếp của ngọn lửa - Phần 2: Thử nghiệm nguồn ngọn lửa đơn.

Hệ thống phân loại EN 13501-1 về phản ứng với hiệu suất cháy của vật liệu xây dựng hiện cũng được sử dụng rộng rãi bên ngoài EU, bởi cả các quốc gia và nhà sản xuất muốn giao dịch với châu Âu đối với các sản phẩm này và bởi các quốc gia muốn thiết lập hoặc nâng cấp các quy định của riêng họ mà không phải trả chi phí chi phí R&D lớn.

Tiêu chí phân loại & hiệu suất EN 13501-1 

Các sản phẩm xây dựng được coi là ba loại riêng biệt trong EN 13501-1:

  • Sản phẩm xây dựng, không bao gồm sàn và sản phẩm cách nhiệt ống tuyến tính;
  • Ván sàn;
  • Sản phẩm cách nhiệt đường ống.

Mỗi danh mục sản phẩm này có 5 loại hiệu suất A1, A2, B, C, D và E và loại 'F' được xác định là không hiệu suất, cũng như các tiêu chí và phương pháp thử nghiệm để đánh giá hiệu suất của sản phẩm khi phản ứng với lửa.

Phân loại & tiêu chí công năng của tất cả các loại VLXD được chia thành 3 bảng:

Bảng 1 EN 13501-1 Loại Phản ứng với Hiệu suất Cháy đối với Sản phẩm Xây dựng không bao gồm Sàn & Sản phẩm Cách nhiệt Đường ống Tuyến tính

Bảng 2 EN 13501-1 Lớp phản ứng với hiệu suất cháy đối với sàn

   

Bảng 3 EN 13501-1 Loại phản ứng với hiệu suất cháy đối với các sản phẩm cách nhiệt đường ống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tải bài viết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1HeLiIq1j0aK1NKpRyLeuhIInkXhm-BXH/view?usp=share_link

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: